Algemene voorwaarden

Algemeen
Onderstaande voorwaarden van de Volksuniversiteit Gorinchem zijn van toepassing op alle door de Volksuniversiteit Gorinchem georganiseerde cursussen en zijn in overeenstemming met de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU).
Onder cursussen wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan lezingen, workshops of wandelingen/rondleidingen.

1. Inschrijven en betalen
Inschrijven kan via de website van de Volksuniversiteit Goriinchem.
Na inschrijving krijgt u binnen enkele dagen een bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt u, bij voldoende inschrijvingen, een bevestiging van deelname.
Mededelingen vinden in principe plaats via e-mail. Heeft u geen e-mail dan krijgt u de mededelingen via een brief. Wij adviseren u de gegevens na ontvangst te controleren.
Bij inschrijving kunt u via Ideal de cursuskosten betalen. Tussen de incasso van de Volksuniversiteit en de daadwerkelijke overmaking zitten max. 5 werkdagen, volgens de nieuwe Europese SEPA incasso-voorwaarden. 

2. Doorgaan / wijzigen van een cursus
De Volksuniversiteit kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval is uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. De Volksuniversiteit behoudt zich ook het recht voor om in voorkomende gevallen een cursus door een andere docent te laten geven. Cursisten ontvangen hierover van tevoren bericht.

3. Annulering
Als u om dringende redenen niet aan een cursus kunt deelnemen, dient u dit schriftelijk met opgave van redenen te melden aan de administratie. Bij een annulering eerder dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus bent u administratiekosten verschuldigd, te weten 10% van de cursusprijs, met een minimum van € 5,-.
Bij latere annulering, vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, óf na aanvang van de cursus, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd, zoals bij betreffende cursus op de website is vermeld.

4. Aanvang cursussen
Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die zowel op de website als op de bevestiging van inschrijving staan aangegeven. Bij doorgaan ontvangt u opnieuw een bevestiging, nu van deelname. Als u niet geplaatst kunt worden, omdat een cursus vol is of als een cursus niet doorgaat, ontvangt u daarover uiteraard ook bericht.
Indien een cursus uit meerdere lessen bestaat, dan wordt de betreffende cursus wekelijks op dezelfde dag en tijdstip gegeven (m.u.v. schoolvakanties; zie vakantierooster), tenzij op de website een afwijkende frequentie staat vermeld.
Wanneer een cursus om welke reden dan ook komt te vervallen, ontvangt u een week voor aanvang bericht. 

5. Boeken en lesmateriaal
Boeken en lesmateriaal zijn voor eigen rekening, tenzij anders staat vermeld.
Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat (zie boven). De Volksuniversiteit is niet verantwoordelijk voor door u aangeschafte materialen, als blijkt dat een cursus (om welke reden dan ook) niet door kan gaan.  

6. Niet-gegeven lessen
Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus om deze reden met één of twee weken kan worden verlengd. Verzetten van data geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van cursusgeld.

7. Ziekte en verhindering van cursisten
Als u wegens omstandigheden een les niet kunt volgen, dient u de docent(e) hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.  

8. Adreswijziging
Wij stellen het op prijs als u wijzigingen van uw woonadres of email adres doorgeeft aan de administratie.

9. Website 
Op de website kunt u foto’s en meer informatie vinden over de cursussen. Ook kunt u zien welke cursussen zijn volgeboekt en welke cursussen extra zijn ingepland.

10. Toegankelijkheid cursusgebouwen voor rolstoelgebruikers
De locaties vermeld bij de cursussen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

11. Aansprakelijkheid
Het bestuur van de Volksuniversiteit Gorinchem stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen, die door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens activiteiten die van de Volksuniversiteit Gorinchem uitgaan. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden met de cursus.

12. Privacy Reglement
De persoonsgegevens, zoals door de cursisten en docenten aan de Volksuniversiteit Gorinchem zijn doorgegeven, worden door de Volksuniversiteit Gorinchem opgeslagen in het cursusadministratiebestand. De Volksuniversiteit Gorinchem verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding en afhandeling voor de cursussen, voor het onderhouden van de relatie en om de cursisten op de hoogte te houden van (wijzigingen in) het aanbod. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, bepaald.